Tajemnice radosne
(poniedziałek, środa)

Zwiastowanie N. M. P.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Wielu zastanawia się, jak mogło wyglądać to owocne zwiastowanie. Pewnie zwyczajnie, jak nasza modlitwa skupiona na Jezusie i owocująca wylaniem Ducha Świętego. Prośmy Maryję, byśmy nigdy nie zagubili zmysłu modlitwy, znaku działania w nas Ducha Świętego.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane od Pana. Taką pochwałę usłyszała Maryja od swej krewnej Elżbiety, kiedy ją nawiedziła sześć miesięcy po swym poczęciu, za to, że przyjęła wolę Bożą i podjęła współpracę z Bogiem. Błogosławiony jest również każdy z nas, który zawierzył Bożej Opatrzności działającej w naszym życiu i Nią się kieruje. Uczmy się tego od Maryi.

Narodzenie Jezusa

Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Jak to możliwe, spytasz, by taki początek zgotowała Jezusowi Moc Najwyższego. Nie dziw się, miłość Boga szanuje decyzje człowieka, nawet tego, który nienawidzi. Czy jest w twoim sercu miejsca dla Jezusa? Spójrz na Maryję!

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu. Takie słowa wypowiedział starzec Symeon, kiedy ujrzał Jezusa ofiarowanego przez rodziców w świątyni. Jezus, Syn Boży, staje się faktem historycznym, a przez to kryterium prawdziwego człowieczeństwa, by poruszyć każde ludzkie serce: to Maryi, to moje i to twoje.

Znalezienie Jezusa w świątyni

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Wspomnienia związane z Bogiem, kształtujące naszą pamięć i przynależność do Boga. Wiara i tradycja wpisana w historię naszego życia. Znasz historię interwencji Bożych w twoim życiu? Podglądnij, jak robiła to Maryja. Patrz na wiarę twoich ojców i buduj własną historię z Bogiem.

Tajemnice światła
(czwartek)

Chrzest Jezusa w Jordanie

Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel spełnił misję powierzoną Mu przez Pana, by życiem swoim oraz chrztem wzywać ludzi do nawrócenia, czyli powrotu do Boga. Temu chrztowi poddał się Jezus, by dać mu prawdziwą moc zbawczą, dla każdego, kto go przyjmuje. Czy wiesz, że jest to początek światła Bożego w twoim życiu?

Wesele w Kanie Galilejskiej

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dwa serca, matki i Syna, na tyle się znające, że jedno potrafi odczytać intencje drugiego. W Kanie, podczas wesela, padło kolejne zapewnienie Maryi, że Jezus ma moc działania, kiedy człowiek zdecyduje się Go obrać za drogowskaz i światło swego życia. Jest to szczególna łaska Boża dla wszystkich małżeństw. Czy tego samego nie powtarza wciąż Maryja w swoich objawieniach?

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i słabości wśród ludu. Jezus rozpoczyna swoją misję zbawienia: naucza, głosi Ewangelię, leczy słabości ciała i ducha. Idzie wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, gdzie jest głód Boga i prawdy. Jego Kościół jest dziś środkiem dotarcia do każdego ludzkiego serca na całym świecie, nie tylko Galilei, by każdy mógł zobaczyć „jak dobry jest Bóg”.

Przemienienie Jezusa na Górze Tabor

Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Słowa Piotra, jednego z trzech zaufanych apostołów, którym Jezus ukazuje swoją chwałę na Górze Przemienienia. Nawet nie wyobrażasz sobie, ile światła płynie z obecności Boga w życiu człowieka. Te same napotykane sprawy oświecone łaską Bożą przybierają całkiem inny wymiar. Przyczyniają się do tego, że doceniamy każdą naszą chwilę jako dar Boży, za który Mu dziękujemy. Za apostołami wołajmy: Jak dobrze Panie, że jesteś w naszym życiu.

Ustanowienie Eucharystii

Bierzcie, to jest ciało moje. To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Słowa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy nad chlebem i winem, które sprawowane podczas żydowskiej Paschy zaczęły oznaczać Jego ciało i krew, przelane już wkrótce, następnego dnia, dla zbawienia świata. Jest to tajemnica świętej Eucharystii, dzięki której na nas i dla nas dokonuje się jego dzieło zbawcze na krzyżu. Oto wielka tajemnica wiary, oto nieustanne światło życia.

Tajemnice bolesne
(wtorek, piątek)

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Chodzi o smutek Jezusa spowodowany zbliżającą się godziną cierpienia, a dokładnie, jej formą — drogą krzyżową. Właśnie w ten sposób Bóg chce pokazać swoją miłość dla grzesznika. Ilu z nas obawia się śmiertelnej choroby i przeżywa drastycznie jej przebieg. Sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza, gdy chodzi o śmierć duchową w ciężkich grzechach. Jezus staje w Ogrójcu na początku swej drogi krzyżowej, aby każdemu z nas było lżej cierpieć i umierać.

Biczowanie Pana Jezusa

Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. Słowa Piłata, by usprawiedliwić jego zgodę wydania na śmierć niewinnego Jezusa. Wielu ludzi nie widzi związku Jego cierpienia i śmierci z własnym życiem. A Jezus dokładnie chce, aby każdy nasz osobisty grzech kojarzył się z Jego męką, którą podjął właśnie dla naszego usprawiedliwienia. Nic też nie zmieni naszej winy, gdy będziemy zasłaniali się kimś gorszym od nas, w rodzaju mordercy Barabasza. Biczowanie, na ironię, stało się dla Piłata formą usprawiedliwienia.

Cierniem ukronowanie

Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. Oto przykład, jak można sobie drwić z Boga. Purpura i korona, znaki królewskiego panowania włożone jednak na zmasakrowane ciało i z racji ciernia raniące głowę. Jezus królujący w naszym życiu pełnym grzechu i bez chęci poprawy to istne cierniem ukronowanie. Czy wiesz o tym?

Droga krzyżowa

Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Praca w polu, tak jak inne ludzkie zajęcia czasem są ciężkie, ale wewnętrznie umotywowani pracujemy dla utrzymania naszych rodzin i nas samych. W osobie Szymona z Cyreny Bóg daje nam możliwość dźwigania krzyża Chrystusowego i w ten sposób przyczyniania się, choć troszkę naszą pracą i ofiarą do zbawiania świata. Pamiętaj o tym, gdy jest ci ciężko.

Śmierć Jezusa na krzyżu

Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. A gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus, świadom swego dzieła zbawczego w bolesnym uścisku śmierci krzyżowej mógł wreszcie wyrzec: wykonało się. I tak wytrwał do końca swej misji oddając wreszcie ducha. Śmierć jest tajemnicą, która definitywnie rozwiązuje problem cierpienia. Śmierć Chrystusa jest tajemnicą, która definitywnie pokonuje oścień samej śmierci.

Tajemnice chwalebne
(sobota)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Maria Magdalena jest z woli Chrystusa pierwszą głosicielką dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tajemnica Jego śmierci otwiera bramy życia wiecznego i przydaje światu nowy wymiar Boży, którego ścieżkę utorował zmartwychwstały Pan.

Wniebostąpienie Pana Jezusa

A kiedy (Jezus) ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Tak Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, opisał wstąpienie Jezusa do nieba w obecności apostołów. Wrócił tam, skąd pierwotnie przyszedł, do Boga, tj. do nieba, otwierając nam nowy wymiar Boży. Świadomość obecności tego wymiaru w naszej codzienności napawa nas, tak jak i apostołów, radością, pomagając znosić dla Boga wszelkie przeciwności.

Zesłanie Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Radość uczniów płynęła nie tylko z faktu obecności nowego, wiecznego wymiaru w ich życiu, ale również obecności Ducha Świętego, który pozwalał na nich samych i przez nich realizować dzieło zbawcze Chrystusa. Dziwna moc napełniała ich odwagą do świadczenia o Chrystusie, aż po krańce świata. Tę moc mamy wciąż w Jego Kościele.

Wniebowzięcie N.M.P.

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja już na samym początku dziękuje Bogu za Jego zamiary spełnione na Jej osobie. Wybrana, poprzez współpracę z łaską Bożą, była nie tylko świadkiem Bożych tajemnic, ale sama stała się ich pierwszym zwiastunem i rękojmią Bożych zapowiedzi. Została już wzięta tam, dokąd dąży jeszcze każdy z nas.

Ukronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Wieniec z dwunastu gwiazd, to korona chwały i przykład wszelkich cnót stawiający Maryję w roli modelu i wzoru życia chrześcijańskiego. Niepokalana i ukoronowana chwałą Maryja — to także dar Boga dla człowieka, idealny wzorzec człowieczeństwa.

Odmawianie cząstki różańca:

Wierzę w Boga, 1 raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

1 raz Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.